Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części „Informacje o administratorze danych” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy je nam podajesz. Mogą to być dane, które podajesz np. w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili masz prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w tej sprawie i w innych kwestiach dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas przeglądania stron może być analizowane statystycznie. Służą do tego głównie tzw. programy analityczne.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster zostaje zatrudniony w celu realizacji umowy wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z usług poniższego hostera:

Besser mit Butter GmbH
Falterstraße 24
90480 Nürnberg

Przetwarzanie danych na zlecenie

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych osobowych w ramach zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca administratora danych:

Administratorem danych dla tej strony jest:

ACCURAT Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Zepernicker Chaussee 7
16321 Bernau

Telefon: +49 30 209 673 30
E-Mail: kontakt@accurat.eu

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w ramach niniejszej polityki prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Między innymi korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa ochrony danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo w każdej chwili do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, musi zostać przeprowadzone wyważenie Twoich i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być – oprócz przechowywania – przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane „ciasteczka”. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub trwale (trwałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym, gdy wchodzisz na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookies pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru widowni internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie poprawnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie danych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili odwołać.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celach analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Zgoda na korzystanie z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Borlabs Cookie Consent, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii oraz udokumentować to zgodnie z prawem o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje wyrażone przez Ciebie zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookies Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu, gdy zażądasz od nas ich usunięcia lub do czasu, gdy sam usuniesz plik cookie Borlabs lub gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie znajdują się na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Korzystanie z technologii Borlabs Cookie Consent odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • zastosowany system operacyjny
  • adres strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera dostępowego
  • czas żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być gromadzone pliki logów serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pytań dodatkowych. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o to poproszono.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają bez zmian.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o to poproszono.

Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają bez zmian.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Korzystamy z usługi o nazwie Google Tag Manager firmy Google. „Google” jest grupą firm i składa się z Google Ireland Ltd (dostawca usługi), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia i Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jak również innych firm stowarzyszonych z Google LLC.

Zawarliśmy z Google umowę na realizację zamówienia. Google Tag Manager jest usługą pomocniczą i samodzielnie przetwarza dane osobowe tylko w technicznie niezbędnych celach. Google Tag Manager zajmuje się ładowaniem innych komponentów, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych.

Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć w polityce prywatności Google.
Należy pamiętać, że amerykańskie władze, takie jak agencje wywiadowcze, mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych, które są automatycznie wymieniane z Google ze względu na protokół internetowy (TCP), gdy ta usługa jest zintegrowana, ze względu na amerykańskie prawa, takie jak ustawa o chmurze.

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. Operator strony internetowej otrzymuje przy tym różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowane przez Google w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszki i przewijania oraz kliknięć. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zgromadzonych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) podlegają anonimizacji lub są usuwane po 2 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts (lokalny hosting)

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Nie dochodzi do połączenia z serwerami Google.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokalny hosting)

Ta strona używa Font Awesome do jednolitego wyświetlania czcionek. Font Awesome jest zainstalowany lokalnie. Nie dochodzi do połączenia z serwerami firmy Fonticons, Inc.

Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w polityce prywatności Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

Mapy Google są wykorzystywane w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz w celu ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka, czy też przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na nią. W celu analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie internetowej lub ruchy myszki wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o tym, że ma miejsce analiza.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAMem. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach korzystania z usług Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

iThemes Security

Zintegrowaliśmy iThemes Security na tej stronie. Dostawcą jest firma iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue Edmond, OK 73013, USA (zwana dalej iThemes Security).

iThemes Security służy do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu iThemes Security zbiera m.in. Twój adres IP, czas i źródło prób logowania oraz dane z logów (np. używana przeglądarka). iThemes Security jest zainstalowany lokalnie na naszych serwerach.

Firma iThemes Security przekazuje adresy IP powtarzających się autorów ataków do centralnej bazy danych iThemes w USA (Network Brute Force Protection), aby zapobiec takim atakom w przyszłości.

Korzystanie z zabezpieczeń iThemes odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

7. Dostawcy usług e-commerce i płatności

Przetwarzanie danych (dane klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do wystawienia rachunku użytkownikowi.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają bez zmian.

8. Usługi własne

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy Ci możliwość zgłoszenia się do nas (np. drogą mailową, pocztową lub poprzez formularz zgłoszeniowy online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Twoich danych osobowych zbieranych w ramach procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami prawa, a Twoje dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

Kiedy wysyłasz nam aplikację, przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 federalnej ustawy o ochronie danych BDSG w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne nawiązanie umowy) oraz – jeżeli wyraziłeś zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Twoje dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy tylko osobom, które zajmują się przetwarzaniem Twojej aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przekazane przez Ciebie dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 federalnej ustawy o ochronie danych BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, jeśli odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Dane zostaną wówczas usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy ustanie cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy prawne zobowiązania do przechowywania uniemożliwiają usunięcie danych.

Dopuszczenie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, możliwe jest włączenie Cię do naszej puli kandydatów. W przypadku włączenia, wszystkie dokumenty i dane z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku odpowiednich wakatów.

Włączenie do puli kandydatów następuje wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba zainteresowana może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli kandydatów, chyba że istnieją prawne przesłanki do ich zatrzymania.

Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.